GA4

บริการการติดตั้งและย้ายแพลตฟอร์มไปยัง GA4

Accelerate your migration to Google Analytics 4 (GA4)
คุณรู้หรือไม่ว่า?

Google จะยุติการให้บริการ Universal Analytics ในปี 2566

Google ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า Universal Analytics หรือ UA จะยุติการให้บริการในปี 2566 โดยจะถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นใหม่ หรือก็คือ Google Analytics 4 (GA4)

Google has officially announced that Universal Analytics will permanently shut down in 2023 and will be replaced with the new version of Google Analytics (GA4)
ถึงเวลาแล้ว!

ไทม์ไลน์ที่สำคัญของ GA4

การเปลี่ยนมาใช้ GA4 ตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้คุณได้รับประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การเก็บข้อมูลในอดีต ไปจนถึงการเพิ่มศักยภาพของการเก็บข้อมูลในอนาคต เพื่อให้องค์กรของคุณได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มใหม่นี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังสามารถสร้างมูลค่าให้กับข้อมูลเหล่านี้ในระหว่างการเตรียมการโยกย้ายข้อมูล

14 ตุลาคม 2563

Google ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า Universal Analytics หรือ UA จะยุติการให้บริการในปี 2566 โดยจะถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นใหม่ หรือก็คือ Google Analytics 4 (GA4)

1 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน Universal Analytics จะไม่ประมวลผลหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเข้าไปอยู่ใน Google Analytics 4 เท่านั้น

For the first time you can see (and measure) the full journey your customers take as they interact with your brand.
ฟีเจอร์ของ GA4

GA4 เป็นการวิเคราะห์การตลาดรูปแบบใหม่

นี่จะเป็นครั้งแรกที่คุณจะสามารถสังเกต (หรือวัดผล) จากประสบการณ์การใช้งานทั้งหมดของลูกค้าของคุณทั้งจากโทรศัพท์ สู่คอมพิวเตอร์ และจากแอปพลิเคชั่น สู่เว็บไซต์ หรือเชื่อมต่อกันระหว่างช่องทางอื่นที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะส่งผลช่วยให้คุณประหยัดค่าโฆษณา (ad spend) รวมถึงผู้ใช้ยังจะได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

บริการของเรา

เราสามารถช่วยคุณในการติดตั้ง GA4 เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น

นี่ไม่ใช่แค่การย้ายข้อมูล แต่ต้องมีการประเมินผลขั้นสูงด้วย โดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า และเตรียมพร้อมสำหรับการยกเลิกการใช้คุกกี้ด้วย

We will implement dual tracking where you’ll be a step ahead on a long-term analytics strategy and well-positioned to take advantage of GA4s benefits sooner

ประโยชน์หลักของ GA4

เน้นการติดตามการใช้งานของลูกค้าจากทุกช่องทางและทุกแพลตฟอร์ม

เป็นข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยในการตัดสินใจทางการตลาดได้ง่ายขึ้น รวมถึง ROI ที่ดีขึ้น

ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ เช่น GDPR และ CCPA

มีความรับผิดชอบ และมีการวัดผลที่ช่วยให้ผลลัพธ์ในระยะยาว ไม่ว่าจะมี cookies หรือไม่ก็ตาม

เป็นรายงานเชิงลึกที่จะแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า เพื่อทำให้เราเห็นภาพการใช้งานของลูกค้าในภาพใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น

แนวทางปฏิบัติของเรา

1
การตรวจสอบ

เราจะเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ GA ปัจจุบันของคุณ แล้วจึงจะดำเนินการศึกษา ค้นคว้า และออกแบบการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณต้องการจะถูกรวบรวมไว้ทั้งหมด

2
การโยกย้ายและการติดตั้ง

เราจะทำการตั้งค่า parameters สำหรับ custom events, dimensions และ metrics ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการรวบรวมข้อมูลของ GA4

3
การพัฒนาและปรับปรุง

เราจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และคอยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเมตริกทั้งหมดยังสามารถใช้งานได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

เริ่ม

แพลตฟอร์มกับ Ematic