• API
• Advanced Analytics

• A/B Testing
• Retargeting

• Message Throttling
• Frequency Capping

• Permission Prompts
• Web Prompts

Migrate Your Data

Demo nền tảng

Triển khai giới thiệu về nền tảng cho khách hàng với đội ngũ nhân viên tại Việt Nam.

Create Demo

Tạo tài khoản dùng thử

Tạo một tài khoản thử nghiệm và kết nối với nền tảng thương mại điện tử của bạn trước khi bạn đưa ra quyết định sử dụng.

Training

Giúp bạn sử dụng hiệu quả

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về quy trình mua và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng nền tảng đúng cách.